Welcome to Sri Satya Sai University of Technology & Medical Sciences the Premier University in Madhya Pradesh.

Sri Satya Sai University of Technology & Medical Sciences

Notification of Award of Ph.D.

 

S.No. Date of Notification Name of Ph.D. Scholar
1. 24/12/2019 Ms. Manjeet Kaur
2. 24/12/2019 Mr. Shashikant
3. 26/12/2019 Mr. Alok Rana
4. 26/12/2019 Mr. Prasanta Kumar Rath
5. 26/12/2019 Mr. Manoj Kumar Sahu
6. 26/12/2019 Mr. Pratap Kumar Samanta Singhar
7. 27/12/2019 Ms. Kiran Jyothi
8. 27/12/2019 Mr. Shaik Abid Ali Khan
9. 27/12/2019 Mr. Syed Muzammil Ahmed
10. 27/12/2019 Ms. Ayesha Samreen Naina 
11. 28/12/2019 Ms. Komal Mehta 
12. 28/12/2019 Ms. Ankita Singh
13. 28/12/2019 Ms. Bonde Swatee Subhash 
14. 28/12/2019 Mr. Abhijit Unhale