Welcome to Sri Satya Sai University of Technology & Medical Sciences the Premier University in Madhya Pradesh.

Sri Satya Sai University of Technology & Medical Sciences

Notification of Award of Ph.D.

 

S.No. Date of Notification Name of Ph.D. Scholar
1. 25/10/2019 Singh Priyanka Subhash Urmila
2. 25/10/2019 Shweta Abrol
3. 25/10/2019 Dave Malay Bharatkumar
4. 31/10/2019 Syed Azahad
5. 01/11/2019 Jitendra Kumar Singh
6. 01/11/2019 Jaya Lakshmi Gade
7. 02/11/2019 Trilochan Baruah
8. 02/11/2019 Rahane Shekhar Kondibhau
9. 02/11/2019 Kante Mallikarjuna Rao
10. 07/11/2019 Bhanu Pratap Pulla